regiony Mazowsze Dolny Śląsk Pomorze Wielkopolska

Kontakt

Koordynator Regionalny
Milena Fibikowska
tel. 785 55 68 16
@ email

Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń
Przemysław Kaliszan
tel. 785 55 69 45
@ email

Biuro Regionalne Projektu
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Liderem projektu jest:
Jak zapisać się na szkolenie?
PDF Drukuj

Udział w Projekcie oznacza oddelegowanie pracownika/pracownicy do uczestnictwa łącznie w jednym kursie językowym i 3 szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich (obsługa klienta, różnice międzykulturowe w obsłudze klienta, atrakcje aglomeracji regionu w kontekście organizacji imprez masowych), zwanych dalej cyklem szkoleniowym.

Przedsiębiorstwa zainteresowane oddelegowaniem swoich pracowników i pracownic do Projektu mogą zgłosić chęć udziału w Projekcie poprzez złożenie osobiście w biurze Projektu lub przesłanie pocztą na adres biura regionalnego:

ul. Bułgarska 17 ( Stadion Miejski pod IV trybuną)
60 – 320 Poznań
z dopiskiem „Zgłoszenie do Projektu Akademia Euro”

następujących dokumentów rekrutacyjnych:

  Rozpatrywanie zgłoszeń będzie dokonywane wg kolejności ich wpływu.

  Uczestnicy/uczestniczki rekrutowani/e będą wg kluczowych szlaków komunikacyjnych określonych w „Mobility Concept Akademia Euro” w województwie wielkopolskim, co oznacza, że w Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy/pracownice przedsiębiorstw, którzy/re w czasie EURO UEFA 2012 będą pracować na terenie obszaru określonego w tym dokumencie.

  W przypadku większej liczby uczestników pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli pracownicy/pracownice, którzy w czasie EURO UEFA 2012 będą pracować w bezpośrednim kontakcie z klientem zagranicznym, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Pracodawcy w dokumentach rekrutacyjnych.

  W przypadku braku miejsc, kolejne zgłoszenia będą umieszczane na liście rezerwowej.

  Na podstawie analizy wymienionych wyżej dokumentów rekrutacyjnych nastąpi wstępna kwalifikacja uczestników/uczestniczek do udziału w Projekcie, o wynikach której przedsiębiorca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Następnie przedsiębiorca otrzyma wypełniony przez Projektodawcę wzór umowy szkoleniowej oraz zostanie poproszony o dostarczenie do Biura Regionalnego Projektu kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy szkoleniowej.

  Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Euro” oraz wzory niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz zasady ich wypełniania i przesyłania znajdują się  na stronie www.akademiaeuro.pl w zakładce "Warunki uczestnictwa".

  O ostatecznym zakwalifikowaniu się do projektu decyduje poprawność i kompletność złożonych dokumentów.

   
  Mazowsze
  Dolny Śląsk
  Pomorze
  Wielkopolska