regiony Mazowsze Dolny Śląsk Pomorze Wielkopolska

Zgłoś się na szkolenie

Kontakt

Siedziba Spółki
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
01-531 Warszawa
tel. 0048 (22) 560 37 67
fax 0048 (22) 560 37 55

Polish Guide

Co to jest Akademia Euro?
PDF Drukuj

„Akademia Euro” jest projektem realizowanym przez Spółkę PL.2012 na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
(więcej o EFS na stronie:  www.efs.gov.pl)

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych oraz zdolności adaptacyjnych pracowników do rosnących oczekiwań rynku pracy, związanych ze zmianą, jaką będzie pojawienie się nowych grup klientów - turystów zagranicznych, podczas organizowanych w Polsce mistrzostw UEFA EURO 2012™.


Oczekiwanymi efektami będą:

 1. zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi  kibiców i gości UEFA EURO 2012™ (poprzez wzrost kompetencji zawodowych i zdolności adaptacyjnych uczestników);
 2. wzmocnienie wizerunku regionów i Polski jako nowoczesnego i przyjaznego kraju;
 3. zaangażowanie (budowanie postaw otwartości i aktywnego uczestnictwa) osób objętych działaniami „Akademii Euro” w regionach;
 4. wzrost odpowiedzialności Polaków w regionach objętych działaniami „Akademii Euro” za sukces Mistrzostw;
 5. wzrost wiedzy i świadomości na temat wielokulturowości i świadomej obsługi klientów  pochodzących z różnych krajów;
 6. wpływ na bezpośrednie wrażenia gości mistrzostw UEFA EURO 2012™ z pobytu w Polsce.

Cel Projektu "Akademia Euro" wpisuje się w trzeci cel strategiczny PO KL „Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce”

Projekt zakłada udział 2 500 uczestników i uczestniczek -

 • 560 osób w województwie wielkopolskim,
 • 500 osób w województwie pomorskim,
 • 720 osób w województwie mazowieckim,
 • 720 osób w województwie dolnośląskim.

Projekt przyczyni się do stworzenia przestrzeni dla osobistego i zawodowego włączenia się uczestników i uczestniczek w przygotowania do UEFA EURO 2012™.


"Akademia Euro" to  cykl obejmujący następujące szkolenia, realizowane według ujednoliconych standardów w regionach:

 • język angielski – 60 godzin zajęć,
 • obsługa klienta – 16 godzin zajęć,
 • różnice międzykulturowe w kontekście obsługi klienta - 16 godzin zajęć,
 • atrakcje danego regionu pod kątem organizacji imprez masowych – 8 godzin zajęć,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna (tylko dla pracowników transportu miejskiego regionu mazowieckiego) – 8 godzin zajęć.

Na zakończenie pełnego cyklu szkoleń uczestnicy/uczestniczki otrzymają podręcznik „Organizacja masowych imprez sportowych na przykładzie UEFA EURO 2012™”. Zawierać on będzie podsumowanie modułów szkoleniowych, podstawowe informacje praktyczne, wskazówki na temat organizacji sportowych imprez masowych, na przykładzie organizacji EURO 2012 we wszystkich województwach goszczących UEFA EURO 2012™,  słowniczek i popularne zwroty w językach obcych.

Cykl szkoleń skierowany jest do pracowników/pracownic następujących branż:

 • transportu miejskiego i kolejowego, gastronomii i handlu (4 województwa),
 • instytucji publicznych (tylko województwa dolnośląskie i pomorskie),
 • transportu lotniczego - obsługi lotniska (tylko województwo dolnośląskie),
 • ratownictwa medycznego (tylko województwo dolnośląskie i pomorskie).

Szkolenia, realizowane w czterech regionach, wyposażą pracowników/pracownice w narzędzia zapewniające profesjonalną obsługę klientów podczas i po EURO 2012 oraz pozwolą zunifikować standardy obsługi gości zagranicznych.

Cele cyklu szkoleniowego -  formy wsparcia zgodne z zasadą empowerment:

 1. Wzrost kompetencji uczestników/uczestniczek w zakresie: podstawowych umiejętności językowych, obsługi klienta, obsługi klienta zagranicznego- pochodzącego z innych kręgów kulturowych, atrakcji aglomeracji danego regionu pod kątem organizacji masowych imprez;
 2. Pogłębienie informacji, wiedzy oraz wzrost świadomości uczestników/uczestniczek na temat innych kultur, na przykładzie Mistrzostw i krajów pochodzenia drużyn piłkarskich;
 3. Podniesienie umiejętności uczestników/uczestniczek do dokonania samooceny pod kątem zdolności obsługi klienta, świadomości znaczenia profesjonalnej obsługi klienta dla wizerunku regionu i Polski;
 4. Podniesienie poziomu obsługi klienta w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych, w regionie mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i pomorskim.

Według wstępnych szacunków do Polski przyjedzie w 2012 roku około milion kibiców – turystów zagranicznych. Ważne jest zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i przyjaznej obsługi kibiców i gości w celu wzmocnienia wizerunku Polski jako nowoczesnego i przyjaznego kraju.

Szczególnie istotną grupę dla budowy dobrego obrazu Polski stanowią osoby, które będą miały bezpośredni kontakt z turystami zagranicznymi. Goście, którzy przyjadą do Polski oczekiwać będą od nich przede wszystkim szybkiej i kompetentnej informacji, możliwości porozumienia się w języku angielskim, sprawnej i przyjaznej obsługi, a także uprzejmości i tolerancji. Wykształcenie cech takich, jak życzliwość i tolerancja, wymaga procesu zmiany postaw. Cechy te najczęściej pojawiają się w momencie osobistego zaangażowania, a także posiadania odpowiednich informacji i umiejętności.

 

 
Mazowsze
Dolny Śląsk
Pomorze
Wielkopolska